Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor de Groothandel in Bloemkwekerijproducten

opgesteld door de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB), gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 40596609.

I        ALGEMEEN

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door een groothandelaar (hierna te noemen “verkoper”) gedane aanbiedingen en tussen verkoper en een cliënt (hierna te noemen “koper”) gesloten overeenkomsten, alsmede de uitvoering daarvan.
 1. Van  deze   Algemene   Voorwaarden   afwijkende   bepalingen   dienen   partijen schriftelijk overeen te komen. Zij genieten voorrang op deze Algemene Voorwaarden.

II       AANBIEDINGEN/OVEREENKOMST

 1. Aanbiedingen zijn  vrijblijvend,  tenzij  deze  een  termijn    Indien  een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door koper aanvaard, heeft verkoper het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 1. Een overeenkomst  komt  tot  stand  op  het  moment  van  de  uitdrukkelijke acceptatie van de order door verkoper op een in de branche gebruikelijke wijze.
 1. Aanbiedingen zijn eenmalig en gelden niet voor nabestellingen.

III     PRIJZEN

 1. De prijzen worden in het algemeen bij acceptatie van de order vastgesteld.
 1. De prijzen zijn af bedrijf verkoper.
 1. In de prijs zijn geen omzetbelasting (BTW), invoerrechten, andere belastingen en heffingen, kosten van kwaliteitscontrole en/of fytosanitair onderzoek, kosten van laden en lossen, emballage, transport, verzekering, en dergelijke begrepen.
 1. De prijzen zijn genoteerd in Euros, tenzij op de factuur een andere valuta is vermeld.

IV      LEVERING EN LEVERINGSTIJD

 1. Door verkoper aangegeven levertijden zijn indicatief en geven koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 1. Indien verkoper (gedeeltelijk) niet aan zijn verplichting zal kunnen voldoen, zal hij koper hierover zo spoedig mogelijk mededeling doen. Wanneer hij niet de gehele bestelde hoeveelheid kan leveren is hij gerechtigd een deellevering te doen danwel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of in overleg met koper andere gelijkwaardige of gelijksoortige producten te leveren.
 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geldt als plaats van levering de opslagplaats of verwerkingsruimte van verkoper, danwel een andere door verkoper aan te wijzen locatie.
 1. Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door verkoper is vermeld op de factuur of de opdrachtbevestiging.
 1. Verkoper behoudt zich het recht voor orders niet uit te voeren indien koper een vorige levering niet binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft betaald.
 1. Indien koper de bestelde producten niet op de overeengekomen tijd en plaats heeft afgenomen is hij in verzuim en is het risico van een eventueel door bewaring optredend kwaliteitsverlies voor koper. De bestelde producten staan te zijner beschikking, voor zijn rekening en risico opgeslagen.
 1. Indien echter na verstrijken van een beperkte bewaartermijn, die gelet op de productsoort als redelijk kan worden beschouwd, geen afname door koper heeft plaatsgevonden en het risico van kwaliteitsverlies en/of bederf van de producten naar de mening van verkoper ingrijpen vereist teneinde schade zoveel mogelijk te voorkomen, is verkoper gerechtigd de betreffende producten te verkopen.
 1. Niet-nakoming door de koper ontslaat hem niet van de verplichting de volledige koopprijs te betalen.
 1. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet leveren.

V        OVERMACHT

 1. Verkoper kan in geval van overmacht de overeenkomst (gedeeltelijk) ontbinden, danwel de levering tijdelijk opschorten.
 1. Onder overmacht worden in ieder geval, maar niet uitsluitend, omstandigheden verstaan als binnenlandse onlusten, oorlog, staking (ook bij de leverancier), natuurrampen, epidemieën,          terrorisme,          weersomstandigheden, verkeersomstandigheden zoals b.v. wegversperringen, wegwerkzaamheden of files, brand, overheidsmaatregelen of soortgelijke gebeurtenissen.

VI      VERPAKKING

 1. Verpakking geschiedt op in de bloemen- en plantengroothandel gebruikelijke wijze en  wordt  door  verkoper  als  goed  koopman  bepaald,  tenzij  partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 1. Eenmalige verpakking wordt tegen kostprijs in rekening gebracht.
 1. Meermalige verpakking   en  ander  duurzaam   materiaal  (kartonnen  dozen, containers, stapelwagens etc.), die eigendom van verkoper blijven, worden eveneens   tegen   kostprijs   in   rekening   gebracht   en   dienen   te   worden geretourneerd.  De  kosten van het retourtransport worden koper separaat in rekening gebracht. Indien de terugzending van het materiaal in correcte staat binnen 30 dagen na factuurdatum geschiedt, zal creditering van de in rekening gebrachte kosten plaatsvinden, eventueel verminderd met een overeengekomen bedrag voor het gebruik.
 1. Ten aanzien van duurzaam verpakkingsmateriaal (stapelwagens, containers etc.) dat aan koper in bruikleen is gegeven, behoudt verkoper zich het recht voor om, indien retournering van het betreffende materiaal door koper niet plaatsvindt, de kosten van dit materiaal koper alsnog in rekening te brengen alsmede de eventuele verder door de koper veroorzaakte schade op hem te verhalen.
 1. Indien statiegeld in rekening wordt gebracht, wordt dit verrekend nadat het betreffende materiaal in correcte staat is geretourneerd. De kosten van het retourtransport worden koper in rekening gebracht.

VII     RECLAMES

 1. Klachten betreffende zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen meteen na constatering, of in ieder geval binnen 24 uur na ontvangst van de producten aan de  verkoper  te  worden  gemeld.  Bepalend  hierbij  is  het  moment  van ontvangst door verkoper. Een telefonische melding dient binnen twee dagen na ontvangst van de producten door de koper schriftelijk te zijn bevestigd. Zichtbare gebreken dienen bovendien direct bij aflevering op de transportdocumenten te worden aangetekend.
 1. Klachten betreffende niet-zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na constatering aan de verkoper te worden medegedeeld en, wanneer de mededeling niet schriftelijk geschiedt, binnen 24 uur na de mededeling schriftelijk te worden bevestigd.
 1. De klachten dienen tenminste te bevatten:
 2. een uitvoerige en nauwkeurige omschrijving van het gebrek;
 3. opgave van eventuele verdere feiten, waaruit kan worden afgeleid dat de geleverde en door koper afgekeurde producten identiek zijn.
 1. Verkoper dient steeds in staat te worden gesteld de juistheid van de betreffende klachten ter plaatse te (doen) onderzoeken en/of het geleverde terug te halen. De producten  moeten  in  de  originele  verpakking  ter  beschikking  worden gehouden.
 1. Klachten met betrekking tot een deel van de afgeleverde producten kunnen geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele levering.
 1. Na het  verstrijken  van  bovenbedoelde  termijnen  wordt  koper  geacht  het geleverde respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames door verkoper niet meer in behandeling genomen.

VIII   AANSPRAKELIJKHEID

 1. Verkoper is niet aansprakelijk voor door koper geleden schade, behoudens en voorzover koper bewijst dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van verkoper.
 1. Gebreken aangaande eventuele fytosanitaire en/of andere eisen die in het land van invoer van kracht zijn geven koper geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, tenzij koper verkoper voorafgaande aan of ten tijde van het sluiten van de overeenkomst schriftelijk van deze eisen op de hoogte heeft gebracht.
 1. Verkoper is in geen geval aansprakelijk voor bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving, stagnatieschade of andere gevolgschade van koper. Mocht verkoper desondanks gehouden zijn schade te vergoeden, dan is de aansprakelijkheid van verkoper uitdrukkelijk beperkt tot het factuurbedrag, exclusief BTW, aangaande het gedeelte van de levering waarop de schade betrekking heeft.
 1. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven zijn de geleverde producten uitsluitend bedoeld voor  decoratiedoeleinden  en  niet  geschikt  voor  inwendig  gebruik. Verkoper wijst erop, dat de producten bij verkeerd gebruik, consumptie, contact en/of overgevoeligheid kunnen leiden tot schadelijke gevolgen bij mens en/of dier. Koper heeft de verplichting deze waarschuwing aan zijn afnemers door te geven en vrijwaart verkoper tegen alle aanspraken van derden, inclusief eindgebruikers, met betrekking tot bedoelde gevolgen.

IX      BETALING

 1. Betaling dient te geschieden, ter keuze van verkoper:
  a. netto-contant bij aflevering of
  b. middels storting of overmaking op een door verkoper aangewezen bank- of postbankrekening binnen 14 dagen na factuurdatum, of
  c. automatische afschrijving.
  Eventuele bankkosten worden aan koper doorbelast.
 1. Koper is niet bevoegd op de te betalen koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen. Koper mag de door hem te betalen koopprijs niet op grond van een klacht over het geleverde opschorten.
 1. Koper is  in  verzuim  enkel  door  het  verstrijken  van  de  overeengekomen betalingstermijn. Verkoper heeft alsdan het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een enkele mededeling aan koper te ontbinden (uitdrukkelijk ontbindend beding). Verkoper is aan koper geen enkele schadevergoeding verschuldigd met betrekking tot de gevolgend die deze ontbinding voor koper zou kunnen hebben.
 1. Verkoper is gerechtigd om bij verzuim van koper 1,5% rente per maand in rekening te brengen, danwel, wanneer deze hoger mocht zijn, de wettelijke rente, vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van algehele voldoening.
 1. Verkoper is tevens gerechtigd om bij verzuim van koper het daardoor opgelopen valutakoersverlies in rekening te brengen.
 1. Indien betaling moet worden bewerkstelligd door inschakeling van derden, zijn de daaruit voortvloeiende gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten – met een minimum van 15% van de openstaande som – direct opeisbaar en voor rekening van koper.

X        EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle geleverde producten blijven eigendom van verkoper totdat alle vorderingen van verkoper op koper volledig zijn voldaan.
 1. Zolang de producten niet zijn betaald mag koper ze niet verpanden of op andere wijze tot zekerheid geven. In geval derden op deze producten beslag (wensen te) leggen of deze op andere wijze wensen uit te winnen, dient koper verkoper onmiddellijk hierover te informeren.
 1. Bij de uitoefening van de rechten van verkoper uit het eigendomsvoorbehoud zal koper steeds op eerste verzoek en op eigen kosten zijn volledige medewerking verlenen. Koper is aansprakelijk voor alle kosten die verkoper in verband met zijn eigendomsvoorbehoud en de daarmee samenhangende acties moet ondernemen, alsook voor alle directe en indirecte schade die verkoper lijdt.
 1. Met betrekking tot producten die voor uitvoer bestemd zijn gelden vanaf het moment van aankomst van de producten in het land van bestemming de aldaar geldende goederenrechtelijke gevolgen met betrekking tot het eigendomsvoorbehoud. Dan geldt, wanneer dat mogelijk is in het betreffende recht, naast het in de punten 1 t/m 3 gestelde:
  a) In geval van wanprestatie door koper heeft verkoper het recht om degeleverde producten, alsmede de medegeleverde verpakkings- en transportmaterialen, terstond tot zich te nemen en hierover naar eigen goeddunken te beschikken. Wanneer de wet dat voorschrijft impliceert dit ontbinding van de betreffende overeenkomst.
  b) Koper heeft het recht de producten in de normale uitoefening van zijn bedrijf te verkopen. Hij draagt nu reeds voor alsdan alle vorderingen over die hij door de verkoop op een derde verkrijgt. Verkoper aanvaardt deze overdracht en behoudt zich het recht voor de vordering zelf te incasseren zodra koper niet correct aan zijn betalingsverplichting voldoet en, voor zover dat nodig mocht zijn, in verzuim is.
  c) Koper heeft het recht de producten in de normale uitoefening van zijn bedrijf te verwerken, al dan niet tezamen met producten die niet van verkoper afkomstig zijn. In de verhouding waarin de producten van verkoper deel uitmaken van de totstandgekomen zaak, verkrijgt verkoper de (mede-) eigendom van de nieuwe zaak, die koper reeds nu voor alsdan aan verkoper overdraagt en die verkoper aanvaardt.
  d) Wanneer de wet voorschrijft, dat verkoper een gedeelte van de bedongen zekerheden op verzoek moet prijsgeven in gevallen waarin deze de waarde van de nog uitstaande vorderingen met een bepaald percentage overtreffen, zal verkoper hieraan gehoor geven zodra koper daartoe een verzoek doet en zulks uit de boekhouding van verkoper mocht blijken.

XI      TOEPASSELIJK RECHT/ GESCHILLEN

 1. Op alle overeenkomsten en aanbiedingen waarop deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben is het Nederlandse recht van toepassing en zijn de bepalingen van het Weens koopverdrag uitdrukkelijk uitgesloten.
 1. Geschillen  met   betrekking   tot   of   voortvloeiend   uit   aanbiedingen   en/of overeenkomsten  waarop  deze  voorwaarden  van  toepassing  zijn  kunnen  door koper slechts worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter die bevoegd is in het gebied waar verkoper is gevestigd. Verkoper heeft het recht ervoor te kiezen geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter in het gebied waar koper gevestigd is.
 1. In afwijking  van  het  bepaalde  onder  XI  2.  kunnen  verkoper  en  koper overeenkomen een eventueel geschil voor te leggen aan een arbitragecommissie die handelt volgens het Arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage- instituut, wiens uitspraak door beide partijen als bindend wordt aanvaard.

XII     SLOTBEPALING

 1. In die gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, is eveneens het Nederlandse recht van toepassing.
 1. Indien en  voorzover  enig  onderdeel  c.q.  enige  bepaling  van  deze Algemene Voorwaarden volgens het Nederlandse recht ongeldig zou zijn in verband met strijd met enige dwingendrechtelijke bepaling, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden partijen blijven binden. In plaats van de ongeldige bepaling wordt gehandeld alsof partijen, zo zij geweten hadden van de ongeldigheid van de bepaling, een met de bedoeling van de ongeldige bepaling overeenkomende bepaling overeengekomen waren, danwel een bepaling die die bedoeling het dichtst benadert.

Meer informatie voor toekomstige klant Neem contact met ons op

Contact

SVG-Kapteyn
Sterrebaan 16
3542 DK Utrecht

+31 (0)30 – 6773251
info@svg-kapteyn.nl

Openingstijden

Maandag 05:00 – 13:00
Dinsdag 05:00 – 13:00
Woensdag 05:00 – 13:00
Donderdag      05:00 – 13:00
Vrijdag 05:00 – 13:00
Zaterdag 05:00 – 09:00

Webshop Apps